Tłumacz Przysięgły

Języka Niemieckiego Monika Szymańska

Dokumenty wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego:

akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, zaświadczenie o zmianie nazwiska

Dokumenty wydawane przez Urząd Skarbowy:

deklaracje z urzędu skarbowego, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne PIT

Dokumenty wydawane przez ZUS:

zaświadczenia z ZUS

Dokumenty notarialne:

akty notarialne, udzielenie pełnomocnictwa, umowa spółki, protokół ze zgromadzenia wspólników, umowa kupna-sprzedaży, umowa pożyczki, umowa najmu, apostille

Dokumenty sądowe:

zaświadczenie o niekaralności, wyrok rozwody, wyrok sądowy, pozew, postanowienie sądu

Dokumenty gospodarcze:

wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nadanie numeru identyfikacyjnego REGON, nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP, nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP EU, nadanie numeru identyfikacji dla celów podatku VAT, zaświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu w RP, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego KRS, odpis z niemieckiego Rejestru Handlowego HRB, niemieckie zgłoszenie działalności gospodarczej lub zmiany o działalności gospodarczej, zaświadczenie o wypełnianiu zobowiązań podatkowych, certyfikat rezydencji

Dokumentacja księgowa:

faktury, rachunki, sprawozdania finansowe

Dokumenty szkolne:

świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów wyższych, indeks studiów licencjackich i magisterskich, suplement do dyplomu, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły i studiowaniu, zaświadczenie o ukończeniu kursu, certyfikat, dyplom

Dokumentacja medyczna

tłumaczenia kontakt

Kontakt

kom.: 603 066 238

tel.: 71 79 20 775

email.: biuro@bul.com.pl


pl. Wolności 11, 50-071 Wrocław
( II piętro pokój 204,
róg ul. Krupniczej i pl.Wolności)